รางวัลซีไรต์

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

ซีไรต์ทับศัพท์มาจากคำว่า S.E.A. Write ซึ่งย่อมาจาก South East Asian Writers Awards หมายถึง รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม ชื่อเต็มในภาษาไทย คือ “รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน” แต่มักจะเรียกย่อๆว่า รางวัลซีไรต์ อันเป็นชื่อซึ่งรู้จักกันทั่วไปในวงการประพันธ์ของประเทศไทย

.

จุดเริ่มต้น

เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้ริเริ่มรางวัลนี้ เนื่องจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มีประวัติเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นนำของโลกมาเป็นเวลาช้านาน จะเห็นได้จากการที่อาคารเก่าแก่ของโรงแรมที่ชื่อว่า “ตึกออเธอร์ส วิง” (Authors’ Wing) อันประกอบด้วยห้องชุดพิเศษ โดยใช้ชื่อนักเขียนคนสำคัญที่เคยมาพัก ได้แก่ ซอมเมอร์เซ็ท มอห์ม, โนเอล โฆเวิด, โจเซฟ คอนราด และ เจมส์ มิเชนเนอร์ นอกจากนี้ยังมีห้องชุดเกรแฮม กรีน, จอห์น เลอ คาร์เร่ และ บาร์บาร่า คาร์ทแลนด์ ในตึกริเวอร์ วิง ด้วย ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จึงได้ร่วมปรึกษากับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครืออิตัลไทย จัดตั้งรางวัลวรรณกรรมนี้ขึ้น โดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร ทรงเป็นประธานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ต่อมา มูลนิธิจิม ทอมป์สัน ได้เข้าร่วมในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ (แต่ถอนตัวออกในปี ๒๕๓๐), ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ …หัวข้อในการหารือในครั้งนั้น คือ การส่งเสริมสนับสนุนนักเขียนในกลุ่มอาเซียนทั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ไทย และการเผยแพร่ให้โลกรู้ถึงวัฒนธรรมทางวรรณกรรมของภูมิภาคนี้ ต่อมาได้มีประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนทยอยเข้าร่วมงานซีไรต์จนครบ ๑๐ ประเทศดังนี้ ประเทศบรูไนดารุสซาลัมเข้าร่วมเมื่อปี ๒๕๒๙ ประเทศเวียดนามเข้าร่วมเมื่อปี ๒๕๓๙ ประเทศลาว และพม่าเข้าร่วมเมื่อปี ๒๕๔๑ ประเทศกัมพูชาเข้าร่วมเมื่อปี ๒๕๔๒

.

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้เป็นที่รู้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน

๒.  เพื่อให้ทราบถึงโภคทรัพย์ทางวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์แห่งกลุ่มประเทศอาเซียน

๓.  เพื่อรับทราบ รับรอง ส่งเสริมและจรรโลงเกียรติ อัจฉริยะ ทางวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสรรค์

๔.  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไป ในกลุ่มประเทศอาเซียน

.

คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาวรรณกรรม มาจากการเสนอชื่อของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น ๒ คณะ

๑. คณะกรรมการรอบคัดเลือก (Selection Committee)  มีจำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

๑.๑  ผู้แทนสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ๓ คน

๑.๒  ผู้แทนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ๓ คน

๑.๓  ผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม  ๑ คน

กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากผลงานที่เสนอเพื่อพิจารณา ให้คณะกรรมการคัดเลือก มีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอเข้ารับรางวัล และคัดเลือกให้เหลืออย่างน้อย ๗ เล่ม แต่ไม่เกิน ๑๐ เล่ม เข้าสู่รอบคัดเลือก (Shortlist)

๒. คณะกรรมการตัดสิน (Board of Juries) มีจำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

๒.๑ นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน

๒.๒ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

๒.๓ นักเขียน หรือกวี ผู้ทรงเกียรติคุณ  ๑ คน

๒.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม  ๓ คน

๒.๕ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก (โดยตำแหน่ง)

กรรมการตัดสินจะเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการคัดเลือกไม่ได้ ยกเว้นบุคคลตามข้อ ๒.๕ และไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากงานที่ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินมีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอ และตัดสินให้ได้รับรางวัลซีไรต์  ๑ เรื่อง

.

กฏเกณฑ์การเลือกสรร

ประเภทของงานวรรณกรรม

วรรณกรรมที่จะได้รับการพิจารณาให้รางวัล ได้แก่

๑. นวนิยาย

๒. กวีนิพนธ์

๓. รวมเรื่องสั้น

ในแต่ละปี คณะกรรมการพิจารณาวรรณกรรมไทย จะประกาศแจ้งประเภทของงานที่รับเข้าพิจารณา และรายละเอียดอื่น ๆ

 

คุณสมบัติของงานวรรณกรรม

๑. เป็นผลงานเขียนภาษาไทย

๒. เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

๓. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๔. เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี ภายในวันสิ้นกำหนดส่งผลงาน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

๕. ในกรณีที่เป็นผลงานประเภทรวมเรื่องสั้น จะต้องมีเรื่องสั้นอย่างน้อย ๘ เรื่อง

๖. ในกรณีที่เป็นผลงานประเภทกวีนิพนธ์ หรือรวมเรื่องสั้น จะต้องมีงานที่ไม่เคยรวมเล่มอย่างน้อย ๗๐ เปอร์เซ็นต์

๗. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

…………………

ที่มา: http://www.seawrite.com/

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail