รางวัลอมตะไรเตอร์ อวอร์ด

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลอมตะอวอร์ด, รางวัลวรรณกรรม.

อมตะไรเตอร์ อวอร์ด
ทุกปีมูลนิธิอมตะจะคัดเลือกบุคคลที่ทรงคุณวิเศษ ผู้อุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์แวดวงวรรณกรรมไทย เพราะความเป็นอมตะคือการใช้ความคิดอ่าน ตรึกตรอง
ขีดเขียนงานวรรณกรรม เพื่อจรรโลงสังคมอย่างต่อเนื่อง
นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ ศักดิชัย บำรุงพงศ์
นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ โรจน์ งามแม้น (เปลว สีเงิน)
นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕o โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ )
นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ สมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย)
นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระไพศาล วิสาโล
นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสิงห์ ศรีนอก (ลาว คำหอม) ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail