แจ้งมติเป็นทางการปลด”สุชาติ สวัสดิ์ศรี”พ้นศิลปินแห่งชาติ

Posted by & filed under ข่าวสารแวดวง.

สุชาติ-2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมทำหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้ง”สุชาติ สวัสดิ์ศรี “ถูกถอดพ้นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อ้างมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม น.ส.อัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เรื่องที่ประชุมได้พิจารณาในวาระการประชุมลับ เรื่อง นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปีพุทธศักราช 2554 ว่า “คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจํานวนคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ 10 วรรคสอง ของกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 2”

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 แจ้งมติข้างต้นแก่นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี อย่างเป็นทางการ และหากไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวให้นายสุชาติ มีหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/661886

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail