Posts Categorized: ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรม

รางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรม

Posted by & filed under ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรม.

รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ หมายถึง บุคคลผู้มีผลงานทางศิลปะชั้นเยี่ยมที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามโครงการศิลปินแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โครงการศิลปินแห่งชาติได้ดำเนินการสรรหาศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน สาขาของศิลปินแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจำแนกศิลปินแห่งชาติออกเป็น ๔ สาขา ซึ่งรวมสาขาวรรณศิลป์ เข้าไปด้วย สาขาวรรณศิลป์ หมายถึง บทประพันธ์ที่ปลุกมโนคติของผู้อ่าน ทำให้เกิดจินตนาการความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ ได้แก่ กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บันเทิงคดี สำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ หนังสือเด็กวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง รายชื่อศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๑. กรุณา กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ๒. กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กุลทรัพย์ รุ่งฤดี), คุณหญิง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ๓. กัณหา [...]