Posts Categorized: นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า

รางวัลพานแว่นฟ้า

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า, รางวัลวรรณกรรม.

รางวัลพานแว่นฟ้า รางวัลพานแว่นฟ้า เป็นรางวัลการประกวดผลงานเขียน วรรณกรรมการเมือง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภาไทย เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองและสืบสานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ในวาระครบรอบ ๗o ปี ของรัฐสภา โดยได้จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เพิ่มประเภทบทกวีการเมืองเข้าประกวดด้วย รวมทั้งแบ่งเป็นระดับนักเรียนและระดับประชาชน จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ได้ยกเลิกการแบ่งระดับไป การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี นับเป็นรางวัลทางวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลอีกรางวัลหนึ่งในยุคนี้ รางวัลพานแว่นฟ้า รับผลงานส่งเข้าประกวดทุกๆ ต้นปี โดยจะรับผลงานประเภทต่างๆ และประกาศผลการประกวดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน หรือสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม อันเป็นวาระของวันรัฐธรรมนูญ (๑o ธันวาคม) รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ประเภทเรื่องสั้นการเมือง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คืนเดือนเพ็ญ โดย อุเทน พรมแดง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เรื่องนี้เรื่องนั้น เรื่องเดียวกัน โดย หลงบุเรศ รางวัลชมเชย ๙ รางวัล ได้แก่ กว่าจะรู้เดียงสา โดย วัชระ [...]