Posts Categorized: นักเขียรางวัลนายอินทร์อวอร์ด

รางวัลนายอินทร์อวอร์ด

Posted by & filed under นักเขียรางวัลนายอินทร์อวอร์ด.

ร้านนายอินทร์ เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย ร้านนายอินทร์ได้จัดการประกวด รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ร้านนายอินทร์ริเริ่มโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ด้วยการจัดประกวดต้นฉบับ ประเภทสารคดีเป็นประเภทแรก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๓จึงเพิ่มประเภทของประกวดเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก และวรรณกรรมเยาวชนด้วย กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จึงได้จัดประกวดประเภท เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย รวมประเภทการประกวดจากอดีตถึงปัจจุบันคือ ๖ประเภท รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด กำหนดรับผลงานต่างๆเข้าประกวดล่วงหน้า ๑ ปี มีกำหนดปิดรับผลงานภายในพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า และประกาศผลรางวัลในเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคมของปีที่ประกาศรางวัล อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีอาจไม่มีผลงานใดที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของการประกวดประเภทนั้นเลย ประเภทของรางวัล รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด แบ่งประเภทของผลงานที่เข้าประกวดเป็น ๖ ประเภท ดังนี้ สารคดี ปี ๒๕๔๓ สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๓ ได้แก่ ภูฏาน มนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย โดย พิสมัย [...]