Posts Categorized: นักเขียนรางวัลศิลปาธร

รางวัลศิลปาธร

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลศิลปาธร.

รางวัลศิลปาธร รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30-50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการแสดง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547 รายชื่อนักเขียนรางวัลศิลปาธร ๑. ชาติ กอบจิตติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒. ศักดิ์สิริ มีสมสืบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. วินทร์ เลียววาริณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๔. ศิริวร แก้วกาญจน์ พ.ศ. ๒๕๕o ๕. ขจรฤทธิ์ รักษา, ไพวรินทร์ ขาวงาม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖. อรสม สุทธิสาคร [...]