Posts Categorized: ประวัตินักเขียนไทย

รางวัลพานแว่นฟ้า

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า, รางวัลวรรณกรรม.

รางวัลพานแว่นฟ้า รางวัลพานแว่นฟ้า เป็นรางวัลการประกวดผลงานเขียน วรรณกรรมการเมือง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภาไทย เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองและสืบสานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ในวาระครบรอบ ๗o ปี ของรัฐสภา โดยได้จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เพิ่มประเภทบทกวีการเมืองเข้าประกวดด้วย รวมทั้งแบ่งเป็นระดับนักเรียนและระดับประชาชน จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ได้ยกเลิกการแบ่งระดับไป การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี นับเป็นรางวัลทางวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลอีกรางวัลหนึ่งในยุคนี้ รางวัลพานแว่นฟ้า รับผลงานส่งเข้าประกวดทุกๆ ต้นปี โดยจะรับผลงานประเภทต่างๆ และประกาศผลการประกวดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน หรือสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม อันเป็นวาระของวันรัฐธรรมนูญ (๑o ธันวาคม) รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ประเภทเรื่องสั้นการเมือง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คืนเดือนเพ็ญ โดย อุเทน พรมแดง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เรื่องนี้เรื่องนั้น เรื่องเดียวกัน โดย หลงบุเรศ รางวัลชมเชย ๙ รางวัล ได้แก่ กว่าจะรู้เดียงสา โดย วัชระ [...]

อังคาร จันทาทิพย์ รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2556

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

อังคาร จันทาทิพย์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2517 ที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เริ่มเขียนบทกวีมาตั้งแต่เรียนมัธยม จบปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรม

Posted by & filed under ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรม.

รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ หมายถึง บุคคลผู้มีผลงานทางศิลปะชั้นเยี่ยมที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามโครงการศิลปินแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โครงการศิลปินแห่งชาติได้ดำเนินการสรรหาศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน สาขาของศิลปินแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจำแนกศิลปินแห่งชาติออกเป็น ๔ สาขา ซึ่งรวมสาขาวรรณศิลป์ เข้าไปด้วย สาขาวรรณศิลป์ หมายถึง บทประพันธ์ที่ปลุกมโนคติของผู้อ่าน ทำให้เกิดจินตนาการความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ ได้แก่ กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บันเทิงคดี สำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ หนังสือเด็กวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง รายชื่อศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๑. กรุณา กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ๒. กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กุลทรัพย์ รุ่งฤดี), คุณหญิง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ๓. กัณหา [...]

รางวัลศรีบูรพา

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลศรีบูรพา.

รางวัลศรีบูรพา รางวัลศรีบูรพา เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิลปิน นักคิดนักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่ามีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา (๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน นักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก มีงานเขียนหลากหลายทั้งในรูปแบบนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี บทความ กวี นิพนธ์และเรื่องแปล ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกพิธีมอบรางวัลศรีบูรพา จะมีขึ้นในวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี ในงานวันนักเขียนซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา ๑. ศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์) พ.ศ. ๒๕๓๑ ๒. อำพัน ไชยวรศิลป์ (อ.ไชยวรศิลป์) พ.ศ. ๒๕๓๓ ๓. นิลวรรณ ปิ่นทอง [...]

รางวัลศิลปาธร

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลศิลปาธร.

รางวัลศิลปาธร รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30-50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการแสดง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547 รายชื่อนักเขียนรางวัลศิลปาธร ๑. ชาติ กอบจิตติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒. ศักดิ์สิริ มีสมสืบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. วินทร์ เลียววาริณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๔. ศิริวร แก้วกาญจน์ พ.ศ. ๒๕๕o ๕. ขจรฤทธิ์ รักษา, ไพวรินทร์ ขาวงาม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖. อรสม สุทธิสาคร [...]

รางวัลเซเว่นบุ๊กส์อวอร์ด

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊กส์อวอร์ด.

รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด โครงการ “ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด” แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1.กวีนิพนธ์ 2.นวนิยาย 3.นิยายภาพ (การ์ตูน) 4.รวมเรื่องสั้น 5.วรรณกรรมสำหรับเยาวชน 6.สารคดี (ทั่วไป) และ 7. รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ซึ่งรางวัลนี้มีจำนวน 4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น และนิยายภาพ (การ์ตูน)

รางวัลนายอินทร์อวอร์ด

Posted by & filed under นักเขียรางวัลนายอินทร์อวอร์ด.

ร้านนายอินทร์ เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย ร้านนายอินทร์ได้จัดการประกวด รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ร้านนายอินทร์ริเริ่มโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ด้วยการจัดประกวดต้นฉบับ ประเภทสารคดีเป็นประเภทแรก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๓จึงเพิ่มประเภทของประกวดเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก และวรรณกรรมเยาวชนด้วย กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จึงได้จัดประกวดประเภท เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย รวมประเภทการประกวดจากอดีตถึงปัจจุบันคือ ๖ประเภท รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด กำหนดรับผลงานต่างๆเข้าประกวดล่วงหน้า ๑ ปี มีกำหนดปิดรับผลงานภายในพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า และประกาศผลรางวัลในเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคมของปีที่ประกาศรางวัล อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีอาจไม่มีผลงานใดที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของการประกวดประเภทนั้นเลย ประเภทของรางวัล รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด แบ่งประเภทของผลงานที่เข้าประกวดเป็น ๖ ประเภท ดังนี้ สารคดี ปี ๒๕๔๓ สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๓ ได้แก่ ภูฏาน มนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย โดย พิสมัย [...]

รางวัลอมตะไรเตอร์ อวอร์ด

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลอมตะอวอร์ด, รางวัลวรรณกรรม.

อมตะไรเตอร์ อวอร์ด ทุกปีมูลนิธิอมตะจะคัดเลือกบุคคลที่ทรงคุณวิเศษ ผู้อุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์แวดวงวรรณกรรมไทย เพราะความเป็นอมตะคือการใช้ความคิดอ่าน ตรึกตรอง ขีดเขียนงานวรรณกรรม เพื่อจรรโลงสังคมอย่างต่อเนื่อง นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ โรจน์ งามแม้น (เปลว สีเงิน) นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕o โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ ) นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ สมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย) นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระไพศาล วิสาโล นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสิงห์ [...]

จเด็จ กำจรเดช รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2554

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

เกิด 21 พฤศจิกายน 2518 ที่สุราษฎร์ธานี ศึกษาที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช เป็นช่างเขียนรูป เป็นนักแต่งเพลง ร้องเพลงเล่นกีตาร์ พร้อมๆกับเขียนหนังสือ แปลเรื่องสั้นของตัวเองไว้จำนวนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลงานของตนกับของนักเขียนชั้นเยี่ยมของโลกในโลกภาษาอังกฤษ

ซะการีย์ยา อมตยา รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2553

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

ซะการีย์ยา อมตยา (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 – ) หรือที่รู้จักกันในนาม เช ปุถุชน เป็นกวี นักเขียน นักแปลชาวไทย เจ้าของรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2553 สาขากวีนิพนธ์ จากผลงานรวมบทกวีนิพนธ์ ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ซะการีย์ยา อมตยา เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ที่ อ.บาเจา

อุทิศ เหมะมูล – รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2552

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

อุทิศ เหมะมูล  เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2518 ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนแสงวิทยา ชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนแก่งคอย มีใจรักชอบการวาดรูป แต่ด้วยบิดาวาดหวังให้เป็นวิศวกร จึงแอบไปสมัครสอบเรียนศิลปะที่แผนกศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  และสอบเข้าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ ยังความปลาบปลื้มให้บิดาเป็นอย่างมาก 

วัชระ สัจจะสารสิน – รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2551

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

วัชระ สัจจะสารสิน เป็นนามปากกาของ วัชระ เพชรพรหมศร เขาเกิดเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2518  เป็นชาวอำเภอควนเนียง  จ.สงขลา  เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านควนเนียง  มัธยมศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา  ปริญาตรี/โท  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ 

มนตรี – รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2550

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

มนตรี ศรียงค์ เกิดเมื่อ 6 มีนาคม 2511 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาศัยอยู่ย่านใจกลางเมือง (กิมหยง) เรียนชั้นประถม ที่โรงเรียนหาดใหญ่กิตติวิทย์ และโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จากนั้นไปเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งามพรรณ เวชชาชีวะ – รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2549

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

งามพรรณ เวชชาชีวะ เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) พ.ศ. 2528 และประกาศนียบัตรการแปล (ฝรั่งเศส – อังกฤษ – อิตาเลียน) จากโรงเรียนล่ามและแปลของรัฐบาลเบลเยี่ยม ณ กรุงบรัสเซลล์ พ.ศ. 2530 เริ่มทำงานครั้งแรกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แปลของบริษัท มีเดียโฟกัส ก่อนจะเป็นเจ้าของและบรรณาธิการ นิตยสารเพื่อนใหม่ นิตยสารสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น  ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ซิล์คโรดพับบลิเชอร์ เอเยนซี จำกัด ดูแลลิขสิทธิ์วรรณกรรมให้กับนักเขียนและต่างประเทศ

บินหลา สันกาลาคีรี – รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2548

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

บินหลา สันกาลาคีรี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2508 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เรียนไม่ทันจบ ก็ผันตัวเองออกมาทำงาน โดยเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการให้กับนิตยสารไปยาลใหญ่ ของ ศุ บุญเลี้ยง หลังจากนั้นมาประกอบอาชีพนักข่าวที่หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด จนถึงปี พ.ศ. 2537 จึงได้ลาออกไปยึดอาชีพนักเขียนเต็มตัว โดยปัจจุบันพำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ – รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2547

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์  เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2509 ที่ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม หลังจากนั้นเปลี่ยนผันชีวิตไปเป็นชาวไร่ พร้อมๆ กับเริ่มต้นงานเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี 2528 และให้ความสำคัญกับการเขียนบทกวีตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา เรวัตร์มีประสบการณ์เข้มข้นจากการเป็นทหารเกณฑ์ คนงานในโรงงานผลิตรองเท้า  ปัจจุบันเรวัตร์เป็นคนดูแลสวนของ ดลสิทธิ์ บางคมบาง ที่ “กระท่อมฤๅษี” หมู่บ้านซับตาเมา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

เดือนวาด พิมวนา – รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2546

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

เดือนวาด พิมวนา นามปากกาของ นางสาวพิมพ์ใจ ชูกลิ่น เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1969 ที่จังหวัดชลบุรี ในครอบครัวชาวไร่ จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เข้าทำงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนลาออกมาเขียนหนังสืออย่างจริงจัง

ปราบดา หยุ่น – รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2545

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

ปราบดา หยุ่น เกิดเมื่อ ค.ศ. 1973 เมื่ออายุสิบสี่ ได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและอยู่ที่นั่นสิบเอ็ดปี และ ได้รับปริญญาตรีด้าน Fine Arts จาก The Cooper Union for the Advancement of Art and Science, New York City เมื่อ ค.ศ. 1997 และเดินทางกลับประเทศไทยในปีต่อมา 

โชคชัย บัณฑิต – รางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ 2544

Posted by & filed under นักเขียนซีไรต์.

โชคชัย บัณฑิต เกิดเมื่อวันที่  21 มีนาคม พ.ศ.2509 ที่จังหวัดนครสวรรค์   ผ่านการศึกษาในโรงเรียนหลายแห่ง  โดยเริ่มจากโรงเรียนปฐมสิทธิพิทยาคาร (ป.1-4)  และโรงเรียนบูรพาศึกษา (ป.5-6)  ในอำเภอบ้านเกิด