Posts Categorized: รางวัลวรรณกรรม

รางวัล 7 BookAwards

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

รางวัล ”7 BookAwards” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือดีเด่น และมีคุณภาพ 7 ประเภท 2. เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพที่ไม่มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน 3. เพื่อสนับสนุนและจำหน่ายหนังสือดีในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 4. เพื่อสนับสนุนหนังสือดีในอดีตที่ไม่มีโอกาสเผยแพร่ 5. เพื่อสนับสนุนงานเขียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม . ประเภทหนังสือที่จะส่งเข้าประกวด 1. วรรณกรรมเยาวชน 2. นวนิยาย 3. กวีนิพนธ์ 4. สารคดี (ปรัชญาและศาสนา) 5. หนังสือดีในอดีต 6. นิยายภาพการ์ตูน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่นจำกัด (มหาชน) โทร. 0-2677-1628-9 โทรสาร 0-2638-2680 Email : pr-office@7eleven.co.th http://www.pr7eleven.com

รางวัลซีไรต์

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

ซีไรต์ทับศัพท์มาจากคำว่า S.E.A. Write ซึ่งย่อมาจาก South East Asian Writers Awards หมายถึง รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม ชื่อเต็มในภาษาไทย คือ “รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน” แต่มักจะเรียกย่อๆว่า รางวัลซีไรต์ อันเป็นชื่อซึ่งรู้จักกันทั่วไปในวงการประพันธ์ของประเทศไทย . จุดเริ่มต้น เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้ริเริ่มรางวัลนี้ เนื่องจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มีประวัติเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นนำของโลกมาเป็นเวลาช้านาน จะเห็นได้จากการที่อาคารเก่าแก่ของโรงแรมที่ชื่อว่า “ตึกออเธอร์ส วิง” (Authors’ Wing) อันประกอบด้วยห้องชุดพิเศษ โดยใช้ชื่อนักเขียนคนสำคัญที่เคยมาพัก ได้แก่ ซอมเมอร์เซ็ท มอห์ม, โนเอล โฆเวิด, [...]

รางวัลพานแว่นฟ้า

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า, รางวัลวรรณกรรม.

รางวัลพานแว่นฟ้า รางวัลพานแว่นฟ้า เป็นรางวัลการประกวดผลงานเขียน วรรณกรรมการเมือง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภาไทย เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองและสืบสานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ในวาระครบรอบ ๗o ปี ของรัฐสภา โดยได้จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เพิ่มประเภทบทกวีการเมืองเข้าประกวดด้วย รวมทั้งแบ่งเป็นระดับนักเรียนและระดับประชาชน จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ได้ยกเลิกการแบ่งระดับไป การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี นับเป็นรางวัลทางวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลอีกรางวัลหนึ่งในยุคนี้ รางวัลพานแว่นฟ้า รับผลงานส่งเข้าประกวดทุกๆ ต้นปี โดยจะรับผลงานประเภทต่างๆ และประกาศผลการประกวดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน หรือสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม อันเป็นวาระของวันรัฐธรรมนูญ (๑o ธันวาคม) รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ประเภทเรื่องสั้นการเมือง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คืนเดือนเพ็ญ โดย อุเทน พรมแดง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เรื่องนี้เรื่องนั้น เรื่องเดียวกัน โดย หลงบุเรศ รางวัลชมเชย ๙ รางวัล ได้แก่ กว่าจะรู้เดียงสา โดย วัชระ [...]

รางวัลนราธิป

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

รางวัลนราธิป เป็นรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส โดยมีหลักเกณฑ์ที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ซึ่งมีอายุมากกว่า 80 ปี มีผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2544 รางวัลนราธิป เกิดขึ้นจากแนวคิดของ ประภัสสร เสวิกุล ซึ่งเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยชื่อรางวัล นำมาจากพระนามของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นปีแรก เป็นปีครบรอบ 110 ปี ชาตกาล และครบรอบ 10 ปี ที่ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญระดับโลก   ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B

รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

รางวัลกนกพงศ์  สงสมพันธุ์ ก่อตั้งขึ้นโดยกองทุนกนกพงศ์  สงสมพันธุ์ ชื่อของนักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง อาเซียน (ซีไรต์)  ปี 2539 จากรวมเรื่องสั้น ‘แผ่นดินอื่น’ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2549  เป็นที่รับทราบว่ากนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เป็นนักเขียนแนวสร้างสรรค์ในจำนวนไม่กี่คน  ที่ประกาศตัวเป็นนักเขียนและทำงานเขียนอย่างมุ่งมั่น จนวาระสุดท้าย รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ดำเนินการโดยกองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน การเขียน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนให้นักเขียนผลิตงานวรรณกรรมดี ๆ สู่ผู้อ่าน เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ อุดมคติ และศรัทธาต่องานวรรณกรรมของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเขียนผู้เขียนเรื่องสั้นได้ยอดเยี่ยม โดยรอบแรกต้องผ่านการตีพิมพ์ในนิตยสารราหูอมจันทร์มาก่อน แล้วจึงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เรื่องสั้นทั้งหมดจะถูกนำไปรวมเล่ม และมีค่าลิขสิทธิ์ในการรวมเล่มอีกครั้ง กรรมการตัดสิน [...]

รางวัล Nation Books Award

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

Nation Books Award จัดโดย สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ร่วมกับบริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์และแฟนตาซี โดยลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้ 1. ผลงานต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากมีการลอกเลียน หรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะถูกตัดสิทธิจากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย 2. ผลงานต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ มาก่อน 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิส่งผลงานได้ 1 เรื่อง 4. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้เขียนต้องให้ชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวก 5. มีเนื้อหาไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นบ่อนทำลายวัฒนธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 44 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ติดต่อสอบถาม โทร.1575 http://www.nationbook.com

งานประกวดของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

งานประกวดของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  1. รางวัล ศ.ดร.น.พ.วิทยา นาควัชระ เป็นเรื่องสั้นในแนวส่งเสริมสุขภาพจิต ความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 เป็นผลงานที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน 2. รางวัล อนุสรณ์ อ.ไชยวรศิลป์ เป็นเรื่องสั้นซึ่งมีเนื้อหาส่งเสริมสถานภาพ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของสตรีไทย ความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 เป็นผลงานที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 206 เพชรเกษมซอย 100 บางแคเหนือ กทม.10160 โทร./โทรสาร 0-2421-1302

รางวัล นายอินทร์อะวอร์ด

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

โครงการประกวดงานเขียน ” นายอินทร์อะวอร์ด ”  ความเป็นมา : ร้านนายอินทร์ เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ( มหาชน ) ดำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษา มุ่งเน้นกระจายความรู้ ความคิด และวัฒนธรรมสู่ชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และเรียนรู้รอบด้าน โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ร้านนายอินทร์มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียนหน้าใหม่ อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย   โครงการประกวดงานเขียน” นายอินทร์อะวอร์ด ” ประกอบไปด้วยการประกวดงานเขียน 3 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทสารคดีไม่จำกัดประเภท 2. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน 3. ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก ผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ โดยสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ร้านนายอินทร์ทุกสาขา หรือฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 7/129 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 14 ถนน บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2422-9000 E-Mail: cs@naiin.com http://www.naiin.com

รางวัล หนังสือแปลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

การประกวดหนังสือแปลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นการประกวดหนังสือแปลที่แปลเป็นภาษาไทย พิมพ์โฆษณาเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ระหว่างปี ที่กำหนดในการประกวดแต่ละครั้ง โดยจะประกาศผลการประกวดและเข้ารับรางวัลในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พร้อมกับการประกวดหนังสือดีเด่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาหนังสือ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ถ. ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281-7168 ต่อ 506 โทรสาร. 0-2628-5336 e-mail : dcid_bdc@hotmail.com

รางวัล ประกวดเรื่องสั้นมูลนิธิ สุภาว์ เทวกุล

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

งานประกวดเรื่องสั้นมูลนิธิ สุภาว์ เทวกุล มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ เป็นเรื่องสั้น -ความยาวประมาณ 5 – 8 หน้า ไม่จำกัดเนื้อหา เขียนเป็นภาษาไทย สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปลหรือแปลงมา จากงานเขียนของผู้อื่น ระหว่างส่งเข้าประกวดห้ามนำส่งนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์ และผู้เขียนต้องยังมีชีวิตอยู่ ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นิตยสารสกุลไทย 58 สุขุมวิท 36 (นภาศัพท์) คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ10110 โทร 0-2258-5861 โทรสาร 0-2258-9130 E-mail : webmaster@aksornsobhon.co.th http://www.sakulthai.com, http://www.sakulthai.co.th

รางวัลแว่นแก้ว

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

การประกวดวรรณกรรมเยาวชน ”แว่นแก้ว” จัดโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อคัดสรรผลงานที่เป็นวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มี 2 ประเภท คือ 1. นวนิยายสำหรับเยาวชน 2. สารคดี สำหรับเยาวชน ทั้ง 2 ประเภทไม่จำกัดแนว มีความยาวไม่ต่ำกว่า 80 – 120 หน้า กระดาษ A4 และไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน , ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ส่งประกวดที่ใดในระหว่างส่งเข้าประกวดรางวัลนี้ . ประวัติรางวัลแว่นแก้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใช้ พระนามแฝง “แว่นแก้ว” ในพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนเปี่ยมคุณภาพ “แก้วจอมแก่น” และ “แก้วจอมซน” เด็กและเยาวชนอ่านแล้วชื่นชอบมาก รวมทั้งได้เรียนรู้ ซึมซาบสิ่งดีๆ ต่อการพัฒนาตนเอง จึงเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติยิ่งทั้งต่อ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และโครงการประกวดนี้ ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้บริษัทฯ อัญเชิญพระนามแฝง “แว่นแก้ว” มาเป็นชื่อรางวัล ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานของบริษัทฯ . ทั้งนี้ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพคนไทยเป็นเรื่องที่ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันวางนโยบายและดำเนินการในระยะยาว นโยบายสำคัญสองประการที่ภาคเอกชนสมควรทำและสามารถมีส่วนช่วยผลักดันได้นั่นก็คือ การร่วมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมการอ่าน รวมทั้งช่วยสร้างสรรค์ให้มีหนังสือคุณภาพดีที่หลากหลายจำนวนมากพอต่อผู้อ่านทุกระดับอายุ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เชื่อว่านโยบายทั้งสองประการนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยได้ . การปลูกฝังพัฒนาให้รักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่เด็ก ขณะเดียวกัน การสร้างสรรค์หนังสือที่เหมาะสมมีคุณภาพ [...]

รางวัลหนังสือดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

การประกวดหนังสือดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นผู้สนับสนุน โดยใช้ชื่อการประกวดหนังสือใหม่ เป็น การประกวดหนังสือดีเด่น 1. ผู้มีสิทธ์ส่งหนังสือเข้าประกวด ได้แก่ สำนักพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำภาพประกอบ ผู้ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม ผู้จัดพิมพ์ บรรณารักษ์ ส่วนราชการ สมาคม และผู้สนใจทั่วไป 2. หนังสือที่รับเข้าประกวด แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 2.1 หนังสือสารคดีทุกประเภท ที่มิใช่ตำราหรือหนังสือเรียน หรือหนังสือที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะจะให้เป็นตำราเรียนหรือหนังสือเรียน 2.2 หนังสือนวนิยาย 2.3 หนังสือกวีนิพนธ์ 2.4 หนังสือรวมเรื่องสั้น 2.5 หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี 2.6 หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี มี 2 ประเภท (หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็ก, หนังสือสารคดีสำหรับเด็ก) 2.7 หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี มี 3 ประเภท (หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น, หนังสือสารคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น, หนังสือคำประพันธ์สำหรับเด็กวัยรุ่น) 2.8 หนังสือการ์ตูน 2.9 หนังสือสวยงาม มี 2 ประเภท (หนังสือสวยงามทั่วไป, หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 83/159 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2954-9560-4 โทรสาร 0-2954-9565-6 E-mail : info@pubat.or.th http://www.pubat.or.th

รางวัลอมตะไรเตอร์ อวอร์ด

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลอมตะอวอร์ด, รางวัลวรรณกรรม.

อมตะไรเตอร์ อวอร์ด ทุกปีมูลนิธิอมตะจะคัดเลือกบุคคลที่ทรงคุณวิเศษ ผู้อุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์แวดวงวรรณกรรมไทย เพราะความเป็นอมตะคือการใช้ความคิดอ่าน ตรึกตรอง ขีดเขียนงานวรรณกรรม เพื่อจรรโลงสังคมอย่างต่อเนื่อง นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ โรจน์ งามแม้น (เปลว สีเงิน) นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕o โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ ) นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ สมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย) นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระไพศาล วิสาโล นักเขียนอมตะ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสิงห์ [...]