Posts By: admin

สุชาติ-2

แจ้งมติเป็นทางการปลด”สุชาติ สวัสดิ์ศรี”พ้นศิลปินแห่งชาติ

Posted by & filed under ข่าวสารแวดวง.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมทำหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้ง”สุชาติ สวัสดิ์ศรี “ถูกถอดพ้นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อ้างมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม น.ส.อัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เรื่องที่ประชุมได้พิจารณาในวาระการประชุมลับ เรื่อง นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปีพุทธศักราช 2554 ว่า “คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจํานวนคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ 10 วรรคสอง ของกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [...]

รางวัล 7 BookAwards

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

รางวัล ”7 BookAwards” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือดีเด่น และมีคุณภาพ 7 ประเภท 2. เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพที่ไม่มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน 3. เพื่อสนับสนุนและจำหน่ายหนังสือดีในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 4. เพื่อสนับสนุนหนังสือดีในอดีตที่ไม่มีโอกาสเผยแพร่ 5. เพื่อสนับสนุนงานเขียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม . ประเภทหนังสือที่จะส่งเข้าประกวด 1. วรรณกรรมเยาวชน 2. นวนิยาย 3. กวีนิพนธ์ 4. สารคดี (ปรัชญาและศาสนา) 5. หนังสือดีในอดีต 6. นิยายภาพการ์ตูน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่นจำกัด (มหาชน) โทร. 0-2677-1628-9 โทรสาร 0-2638-2680 Email : pr-office@7eleven.co.th http://www.pr7eleven.com

รางวัลซีไรต์

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

ซีไรต์ทับศัพท์มาจากคำว่า S.E.A. Write ซึ่งย่อมาจาก South East Asian Writers Awards หมายถึง รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม ชื่อเต็มในภาษาไทย คือ “รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน” แต่มักจะเรียกย่อๆว่า รางวัลซีไรต์ อันเป็นชื่อซึ่งรู้จักกันทั่วไปในวงการประพันธ์ของประเทศไทย . จุดเริ่มต้น เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ฝ่ายบริหารของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้ริเริ่มรางวัลนี้ เนื่องจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มีประวัติเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นนำของโลกมาเป็นเวลาช้านาน จะเห็นได้จากการที่อาคารเก่าแก่ของโรงแรมที่ชื่อว่า “ตึกออเธอร์ส วิง” (Authors’ Wing) อันประกอบด้วยห้องชุดพิเศษ โดยใช้ชื่อนักเขียนคนสำคัญที่เคยมาพัก ได้แก่ ซอมเมอร์เซ็ท มอห์ม, โนเอล โฆเวิด, [...]

รางวัลพานแว่นฟ้า

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า, รางวัลวรรณกรรม.

รางวัลพานแว่นฟ้า รางวัลพานแว่นฟ้า เป็นรางวัลการประกวดผลงานเขียน วรรณกรรมการเมือง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภาไทย เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองและสืบสานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ในวาระครบรอบ ๗o ปี ของรัฐสภา โดยได้จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เพิ่มประเภทบทกวีการเมืองเข้าประกวดด้วย รวมทั้งแบ่งเป็นระดับนักเรียนและระดับประชาชน จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ได้ยกเลิกการแบ่งระดับไป การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี นับเป็นรางวัลทางวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลอีกรางวัลหนึ่งในยุคนี้ รางวัลพานแว่นฟ้า รับผลงานส่งเข้าประกวดทุกๆ ต้นปี โดยจะรับผลงานประเภทต่างๆ และประกาศผลการประกวดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน หรือสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม อันเป็นวาระของวันรัฐธรรมนูญ (๑o ธันวาคม) รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ประเภทเรื่องสั้นการเมือง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คืนเดือนเพ็ญ โดย อุเทน พรมแดง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เรื่องนี้เรื่องนั้น เรื่องเดียวกัน โดย หลงบุเรศ รางวัลชมเชย ๙ รางวัล ได้แก่ กว่าจะรู้เดียงสา โดย วัชระ [...]

รางวัลนราธิป

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

รางวัลนราธิป เป็นรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส โดยมีหลักเกณฑ์ที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ซึ่งมีอายุมากกว่า 80 ปี มีผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2544 รางวัลนราธิป เกิดขึ้นจากแนวคิดของ ประภัสสร เสวิกุล ซึ่งเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยชื่อรางวัล นำมาจากพระนามของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นปีแรก เป็นปีครบรอบ 110 ปี ชาตกาล และครบรอบ 10 ปี ที่ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญระดับโลก   ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B

รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

รางวัลกนกพงศ์  สงสมพันธุ์ ก่อตั้งขึ้นโดยกองทุนกนกพงศ์  สงสมพันธุ์ ชื่อของนักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง อาเซียน (ซีไรต์)  ปี 2539 จากรวมเรื่องสั้น ‘แผ่นดินอื่น’ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2549  เป็นที่รับทราบว่ากนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เป็นนักเขียนแนวสร้างสรรค์ในจำนวนไม่กี่คน  ที่ประกาศตัวเป็นนักเขียนและทำงานเขียนอย่างมุ่งมั่น จนวาระสุดท้าย รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ดำเนินการโดยกองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน การเขียน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนให้นักเขียนผลิตงานวรรณกรรมดี ๆ สู่ผู้อ่าน เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ อุดมคติ และศรัทธาต่องานวรรณกรรมของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเขียนผู้เขียนเรื่องสั้นได้ยอดเยี่ยม โดยรอบแรกต้องผ่านการตีพิมพ์ในนิตยสารราหูอมจันทร์มาก่อน แล้วจึงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เรื่องสั้นทั้งหมดจะถูกนำไปรวมเล่ม และมีค่าลิขสิทธิ์ในการรวมเล่มอีกครั้ง กรรมการตัดสิน [...]

รางวัล Nation Books Award

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

Nation Books Award จัดโดย สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ร่วมกับบริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์และแฟนตาซี โดยลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้ 1. ผลงานต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากมีการลอกเลียน หรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะถูกตัดสิทธิจากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย 2. ผลงานต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ มาก่อน 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิส่งผลงานได้ 1 เรื่อง 4. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้เขียนต้องให้ชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวก 5. มีเนื้อหาไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นบ่อนทำลายวัฒนธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 44 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ติดต่อสอบถาม โทร.1575 http://www.nationbook.com

งานประกวดของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

งานประกวดของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  1. รางวัล ศ.ดร.น.พ.วิทยา นาควัชระ เป็นเรื่องสั้นในแนวส่งเสริมสุขภาพจิต ความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 เป็นผลงานที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน 2. รางวัล อนุสรณ์ อ.ไชยวรศิลป์ เป็นเรื่องสั้นซึ่งมีเนื้อหาส่งเสริมสถานภาพ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของสตรีไทย ความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 เป็นผลงานที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 206 เพชรเกษมซอย 100 บางแคเหนือ กทม.10160 โทร./โทรสาร 0-2421-1302

รางวัล นายอินทร์อะวอร์ด

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

โครงการประกวดงานเขียน ” นายอินทร์อะวอร์ด ”  ความเป็นมา : ร้านนายอินทร์ เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ( มหาชน ) ดำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษา มุ่งเน้นกระจายความรู้ ความคิด และวัฒนธรรมสู่ชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และเรียนรู้รอบด้าน โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ร้านนายอินทร์มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียนหน้าใหม่ อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย   โครงการประกวดงานเขียน” นายอินทร์อะวอร์ด ” ประกอบไปด้วยการประกวดงานเขียน 3 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทสารคดีไม่จำกัดประเภท 2. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน 3. ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก ผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ โดยสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ร้านนายอินทร์ทุกสาขา หรือฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 7/129 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 14 ถนน บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2422-9000 E-Mail: cs@naiin.com http://www.naiin.com

รางวัล หนังสือแปลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

การประกวดหนังสือแปลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นการประกวดหนังสือแปลที่แปลเป็นภาษาไทย พิมพ์โฆษณาเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ระหว่างปี ที่กำหนดในการประกวดแต่ละครั้ง โดยจะประกาศผลการประกวดและเข้ารับรางวัลในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พร้อมกับการประกวดหนังสือดีเด่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาหนังสือ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ถ. ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281-7168 ต่อ 506 โทรสาร. 0-2628-5336 e-mail : dcid_bdc@hotmail.com

รางวัล ประกวดเรื่องสั้นมูลนิธิ สุภาว์ เทวกุล

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

งานประกวดเรื่องสั้นมูลนิธิ สุภาว์ เทวกุล มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ เป็นเรื่องสั้น -ความยาวประมาณ 5 – 8 หน้า ไม่จำกัดเนื้อหา เขียนเป็นภาษาไทย สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปลหรือแปลงมา จากงานเขียนของผู้อื่น ระหว่างส่งเข้าประกวดห้ามนำส่งนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์ และผู้เขียนต้องยังมีชีวิตอยู่ ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นิตยสารสกุลไทย 58 สุขุมวิท 36 (นภาศัพท์) คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ10110 โทร 0-2258-5861 โทรสาร 0-2258-9130 E-mail : webmaster@aksornsobhon.co.th http://www.sakulthai.com, http://www.sakulthai.co.th

makuut

มกุฏ อรฤดี ดอน ฆิโฮเต้ แห่งวงการวรรณกรรม

Posted by & filed under นักเขียน.

มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น) ประจำปี 2555 คุณรู้จัก ดอน ฆิโฮเต้ ไหม…ช่างเถอะ มันไม่สำคัญหรอก หากคุณตอบว่าไม่ และอาจมีใครแอบดูแคลนว่า คุณอ่านงานวรรณกรรมน้อยไปหน่อย ซึ่งมันก็ไม่สำคัญอะไรเลยจริงๆ แต่เราหวังว่า คุณจะรู้จักผู้ชายที่ชื่อ มกุฏ อรฤดี มากขึ้นหลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้ เพราะเขาคือ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ ครูใหญ่แห่งโรงเรียนวิชาหนังสือ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น) ประจำปี 2555 ผู้ซึ่งหลายคนมองว่า เขาคือ ดอน ฆิโฮเต้ แห่งวงการวรรณกรรม ผมเกิดที่อำเภอเทพา อำเภอเล็กๆ ของจังหวัดสงขลา พ่อแม่รับซื้อยางพารา ครอบครัวมีอันจะกินตามสมควร ชั้นประถมเริ่มเรียนโรงเรียนบ้านเทพา เป็นโรงเรียนประชาบาลเล็กๆ เมื่อจบชั้นประถม 4 ก็ถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำในเมือง อำเภอหาดใหญ่ ชื่อแสงทองวิทยา เป็นโรงเรียนประจำของมิชชันนารี คณะซาเลเซียน นิกายคาทอลิก อยู่ที่นั่น 3 ปี ก็ได้เริ่มฝึกปรืออ่านหนังสือ แต่ตอนอายุสัก 6 [...]

COVER

ร้านหนังสืออิสระสุดเท่สำหรับนักอ่านตัวจริง

Posted by & filed under ข่าวสารแวดวง.

COOL INDY BOOKSHOPS IN TOWN FOR TRUE READERS ร้านหนังสืออิสระสุดเท่สำหรับนักอ่านตัวจริง มีของธรรมดาๆหลายอย่างที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ดั้งเดิมของผู้คนและถูกวันเวลาทำให้กลายเป็นของแปลกหายากในยุคนี้ ซึ่งสงวนไว้สำหรับคนมีรสนิยมและมีกำลังทรัพย์ เช่น กล้องฟิล์ม แผ่นเสียง หรือการปลูกผักกินเอง และเมื่อถึงยุคที่วัฒนธรรมการอ่านได้เปลี่ยนจากสื่อกระดาษมาเป็นสื่อดิจิตอล วัฒนธรรมการเข้าร้านหนังสือ เพื่อหาหนังสือดีๆที่เป็นรูปเล่มมาอ่าน จึงสื่อสารตัวตนและรสนิยมของนักอ่านได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน ใครที่รักการอ่านและยังคงหลงรักหนังสือดีๆ เรามีร้านหนังสืออินดี้สุดเท่ที่เลือกขายแต่หนังสือเด็ดๆมาแนะนำค่ะ ZOMBIE BOOKS – ซอมบี้บุ๊คส์ ใครนอนไม่หลับ แต่ไม่อยากนอนอ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน และไม่อยากเข้าผับบาร์ต้องถูกใจร้านนี้แน่นอน เพราะเป็นร้านหนังสือ 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ RCA มีกาแฟและพื้นที่นั่งทำงานบริการแก่นักอ่าน และคนที่ต้องการพื้นที่ในการนั่งทำงานนอกบ้าน แต่ถ้าอ่านหนังสืออย่างเดียวยังไม่สะใจจะดื่มด้วยก็ได้ เขามีบาร์อยู่บนชั้น 3 ของร้าน ที่อยู่: 21/118 อาคาร D โครงการ RCA ซอยศูนย์วิจัย ถ.พระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง อีเมล์: zombiebooks@outlook.co.th โทร.: 084 654 3954 [...]

01

Seven Book Award 2016 by CP ALL

Posted by & filed under ข่าวสารแวดวง.

ซีพี ออลล์ ประกาศผลสุดยอดหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2559″ สุพิชชา เสนารักษ์ คว้ารางวัลนิยายภาพการ์ตูน - ปกรณัม ทับเที่ยง ชนะเลิศสารคดี พร้อมนักเขียนรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ไฟแรงตบเท้ารับรางวัล ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศผลรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559” โดย “สุพิชชา เสนารักษ์” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทนิยายภาพการ์ตูน เรื่อง “ใต้แสงธูป” ด้าน “ปกรณัม ทับเที่ยง” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสารคดี เรื่อง “มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน” ขณะที่ “เชาวลิต ขันคำ” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน จาก “ลูกชายแดน” และ “บัญชา อ่อนดี” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกวีนิพนธ์ จาก “บางคนอาจเดินสวนทางเราไป” โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [...]

wad-rawee-2

วาด รวี

Posted by & filed under นักเขียน.

แม้จะไม่มีระบุอยู่ในระเบียบกฎหมายใดว่า การเป็นนักเขียน จะต้องรวมกับความเป็นนักคิด และนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม หรือเรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกปล้น แต่ชื่อของ วาด รวี ในฐานะนักเขียนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นักแปล บรรณาธิการ เจ้าสำนักหนังสือใต้ดิน และเจ้าของสำนักพิมพ์ SHINE ที่ยืนหยัดในแวดวงวรรณกรรมมานานนับสิบปี ก็เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆ สำหรับนักเขียนที่กล้าเปิดตัวเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเห็นว่า ‘ผิด’ ไปจากอุดมการณ์ที่เขายึดมั่น

งานก่อสร้างรูปเหมือนพระเจ้า

งานก่อสร้างรูปเหมือนพระเจ้า

Posted by & filed under หนังสือแนะนำ, เรื่องสั้น.

ชื่อปกนิตยสารเรื่องสั้นรายฤดูกาล ราหูอมจันทร์ Vol.15 ประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน 2558 ได้นำเรื่องสั้นที่ผ่านการพิจารณาคัดสรรจำนวน 6 เรื่อง ทั้งของนักเขียนหน้าเก่า หน้าใหม่ ซึ่งล้วนแต่มีเนื้อหาสาระเข้มข้นชวนให้ติดตาม พร้อมด้วยเทคนิคและลีลาเฉพาะของนักเขียน เช่น อดัมกับลิลิธ ของ จินดานันท์ เหลืองเพียรสมุทร งานก่อสร้างรูปเหมือนพระเจ้า ของ อุเทน พรมแดง สิ่งแปลกปลอมของ ชุติเดช ยารังษี จดหมายรักที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งของ กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ หมูสโมสร ของ อนันต์ เกษตรสินสมบัติ หลังเหตุการร์คืนนั้นของบุญทม วันสูง นอกจากนี้ยังมี 2 เรื่องสั้นคลาสสิกของนักเขียนรางวัลโนเบล คือ ธีเอล พนักงานสัญญาณธง ของ เกร์ฮาร์ท ฮัพท์แมนน์ และเจ้าของจดหมาย ของ ไอแซค บาเซวิส ซิงเกอร์ ที่สะท้อนแนวคิดในเรื่องมนุษยธรรม หน้าที่ครอบครัว และชะตากรรมหนักหน่วงซึ่งยากต่อชีวิตน้อยๆจะต้านไหว และเรื่องราวของนักเขียนและตอบจดหมายซึ่งมีศรัทธาต่ออำนาจเร้นลับ และพระผู้เป็นเจ้าที่ถ่ายทอดได้อย่างหมดจดงดงาม นอกจากนี้ยังมีบทความอีก 2 เรื่อง คือ ความขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลง ในเรื่องสั้นสิงค์โปร์ ของ แมร์รี โลห์ และ [...]

thumb507101526141

‘กฤษณา อโศกสิน’ ศิลปินแห่งชาติ เสนอตั้งสถาบันวรรณกรรมแห่งชาติ

Posted by & filed under ข่าวสารแวดวง.

สุกัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของนามปากกา ‘กฤษณา อโศกสิน’ เสนอตั้งสถาบันวรรณกรรมแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเขียน และพัฒนาบุคลากรในวงการวรรณกรรม ด้าน ‘เนาวรัตน์’ ห่วงวรรณกรรมไทยตกต่ำ ชี้นักเขียนบางราย มุ่งสนองกิเลส เขียนเรื่องโป๊เปลือย อื้อฉาว คาว โลกีย์   16 มิ.ย. 2558 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ที่ประชุมหาแนวทางดูแลศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน และศิลปินร่วมสมัย ได้มีการหารือ ถึงกรณีที่ สุกัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เจ้าของนามปากกา ‘กฤษณา อโศกสิน’ และเจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2528 กับผลงานนวนิยายเรื่อง ‘ปูนปิดทอง’ ได้ส่งจดหมายถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ดูแลช่วยเหลือนักเขียนในวงการวรรณกรรม [...]

fk

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ห่วงวรรณกรรมตกต่ำ นักเขียนผลิตงานคาวโลกีย์

Posted by & filed under ข่าวสารแวดวง.

“เนาวรัตน์” ห่วงวรรณกรรมตกต่ำ นักเขียนบางรายแสวงผลประโยชน์ ผลิตงานโป๊เปลือย คาว โลกีย์ ขณะที่คนไทยไม่รักการอ่าน เรียกร้องทุกภาคส่วนปลุกกระแสรักการอ่าน เด็กเรียงความ ย่อความ เสนอตั้งสถาบันวรรณกรรม ดูแลงานวรรณกรรมทุกด้าน นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ที่ประชุมหาแนวทางดูแลศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน และศิลปินร่วมสมัย ได้มีการหารือ ถึงกรณีที่ นางสุกัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้ มีจดหมายถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ดูแลช่วยเหลือนักเขียน ในวงการวรรณกรรม ให้เป็นพลังในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันวรรณกรรมแห่งชาติขึ้น โดยนายกฯ มอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มาหาแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการขยายขอบเขตการช่วยเหลือ ศิลปินหลากหลายแขนง เพื่อพัฒนาวงการศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นกว่านี้ นายเนาวรัตน์ กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งสถาบันวรรณกรรมแห่งชาตินั้น ได้มีข้อเสนอการกำหนดหน้าที่ ในการดูแลงานวรรณกรรมทุกประเภท ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะเรื่องนักเขียนเท่านั้น แต่รวมถึงงานห้องสมุด งานหนังสือ ขณะเดียวกัน กระตุ้นให้คนไทยรักการอ่าน [...]

BBF-TOP+VIEW

เทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 Bangkok Book Festival 2015

Posted by & filed under ข่าวสารแวดวง.

BANGKOK BOOK FESTIVAL 2015 เทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ครั้งแรกของเทศกาลหนังสือในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  (ชั้น L ชั้น 1 และชั้น 4) งานครั้งนี้มุ่งเสนอมิติทางศิลปะ งานฝีมือ และความพิถีพิถันในการผลิตหนังสือ คัดสรรสำนักพิมพ์อิสระที่มีแนวทางในการผลิตหนังสือที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์และให้ความสำคัญทั้งรูปเล่มและเนื้อหา จำนวน 20 สำนักพิมพ์ เพื่อร่วมจัดแสดงผลงาน โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่การขายหนังสือ แต่เน้นการนำเสนอตัวตนอันโดดเด่น และความใส่ใจในการผลิตหนังสือ งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากต่างประเทศมาร่วมพูดคุย ได้แก่ Ume Kayo ช่างภาพร่วมสมัยที่โด่งดังของญี่ปุ่น มีผลงานหนังสือ Kayo Ume: Ume-me – Todays Happening ซึ่งขายดีเป็นปรากฏการณ์ รวมทั้ง Kenny Leck เจ้าของร้านหนังสืออิสระ BooksActually จากประเทศสิงคโปร์ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบปกหนังสือ “ในช่วงปก” ของ ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติชาวไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปและงานเสวนาที่น่าสนใจ อีกมากมายหลายรายการ   ผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkokbookfestival.com/  

prabda

“ปราบดา หยุ่น” ได้รับเลือกเป็น “ประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก”คนแรกของประเทศไทย

Posted by & filed under ข่าวสารแวดวง.

เว็บไซต์ ThaiWriter.org ขอแสดงความยินดีกับคุณ “ปราบดา หยุ่น” อุปนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย(PUBAT) เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากประเทศสมาชิกทั้ง 17ประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้จัดพิมพ์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกคนล่าสุด โดยถือเป็นคนไทยเป็นคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้  ในงานประชุมสามัญประจำปี “สมาคมผู้จัดพิมพ์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Publishers Association : APPA)” สมาคมผู้จัดพิมพ์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Publishers Association : APPA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 โดยเป็นองค์กรในระดับนานาชาติ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมหนังสือให้เติบโตในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีสมาชิกจาก 17 ประเทศ คือ บังคลาเทศ บรูไน จีน ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย ปากีสถาน ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม ไต้หวัน และไทย ประไพจิตร เกิดดำ (อุ๊กอิ๊ก) PRAPAIJIT  KERDDAM (Auaik)   [...]